Chapter 16 - Data Handling - Formative Assessment & Homework

Please refer the Formative Assessment copies that were returned to you today.

The following have not handed in...

Chapter 16 Homework 2
 • Nur Qadirah Bte Abdul Wahid
 • Rachel mark Yuen Yee
 • Christopher You Yi Rui
 • Justyn Lim Ding Sheng
 • Kabir Krishaan Bhugtiar
 • Lim Guan Qun
 • Low Jiacheng Pides
 • Nah Yee Cher
 • Ryan Goh Kai-en
 • Tan Hiang Khai Joshua
Chapter 16 Homework 3
 • Rachel Mark Yuen Yee
Chapter 16 Homework 4
 • Nur Quadriah Bte Abdul Wahid
 • Rachel Mark Yuen Yee
 • Christopher You Yi Rui
 • Francis Yeo Zhao Yik
 • Tan Hiang Khai Joshua

No comments:

Post a Comment